Sociálne služby - odborné činnosti

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo špecializovaného sociálneho poradenstva. V ZpS realizujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva na posúdení povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. V ZpS poskytujeme sociálne poradenstvo nielen našim klientom, ale aj potencionálnym záujemcom

  • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov


Odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia

Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách. Vykonáva sa pri každodennom kontakte s klientom, pri jednotlivých úkonoch starostlivosti o neho a za jeho účasti.

Ošetrovateľská starostlivosť

ZpS zabezpečuje nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť vykonávanú všeobecným lekárom a zariadenie sporadicky podľa potreby a na požiadanie navštevuje psychiater.

  • pracovné a záujmové činnosti

Prioritou tejto činnosti je vytvárať klientom podmienky pre zmysluplné prežívanie dňa. Program týchto činností je prispôsobovaný zdravotným možnostiam klientov. Cieľom je dosiahnutie maximálnej možnej samostatnosti, čo najväčšej nezávislosti napr. pri osobnej hygiene, stravovaní a pod.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, fyzická osoba požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

K žiadosti sú potrebné prílohy:

- rozhodnutie o dôchodku
- posudok od všeobecného lekára na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Následne od obce – mesta fyzická osoba obdrží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas